Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden seaQuens
Gevestigd en kantoorhoudende te 1076 PS Amsterdam, Hectorstraat 30H,
hierna te noemen: seaQuens.

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
seaQuens: seaQuens B.V.; opdrachtgever: de wederpartij van seaQuens.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a. Algemene Voorwaarden seaQuens: de in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op door seaQuens verzorgde workshops, trainingen, coachingsactiviteiten, consulting, advisering en teambuilding en verzamelen van data.
b. De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich gebonden heeft dan wel voornemens is al dan niet tegen betaling workshops, trainingen, coachingsactivieiten, consulting, advisering, teambuilding en het afnemen van data van seaQuens te betrekken.
c. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met seaQuens, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
d. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 3. Algemene bepalingen
3.1 De Algemene Leveringsvoorwaarden van seaQuens zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten met betrekking tot het verzorgen van trainingen, workshops, producten of diensten, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Onder overeenkomst in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan iedere overeenkomst, mondeling of schriftelijk die tussen seaQuens en opdrachtgever tot stand komt. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 4. Offertes
4.1 Alle door seaQuens geleverde aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

4.2 De door seaQuens gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. SeaQuens is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

4.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 SeaQuens zal de beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft seaQuens het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Opdrachtgever zal seaQuens steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, inlichtingen, materialen en faciliteiten verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het toegang verlenen tot zijn gebouwen. Indien opdrachtgever in het kader van verlenen van medewerking aan de uitvoering van een overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteiten en kwaliteit. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, inlichtingen, materialen en faciliteiten niet tijdig aan seaQuens zijn verstrekt, heeft seaQuens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan seaQuens de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Alle door seaQuens genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan seaQuens bekend waren. SeaQuens spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt seaQuens niet in verzuim. SeaQuens is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van die overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen seaQuens en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SeaQuens zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal seaQuens de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal seaQuens daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.5 In afwijking van lid 3 zal seaQuens geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden behoudt seaQuens zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij seaQuens of haar licentiegevers. In dit artikel wordt onder ‘product’ onder meer verstaan: analyses, ontwerpen, documentatie, trainingsmateriaal, rapporten, offertes, presentaties, programmatuur en databestanden alsmede voorbereidend materiaal daarvan.

8.3 Indien en voor zover in een overeenkomst niet anders is bepaald, verkrijgt opdrachtgever op door seaQuens specifiek ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde producten, inclusief de broncode daarvan, voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, onbeperkt gebruiksrecht ten behoeve van zijn organisatie.

8.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de in het voorgaande bedoelde producten in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van seaQuens.

8.5 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan seaQuens van apparatuur, programmatuur, databestanden of andere materialen.

8.6 SeaQuens behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Vertrouwelijke informatie, niet-benaderen en privacy
9.1 Alle door één van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal van deze informatie slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

9.2 SeaQuens verbindt zich de redelijkerwijs van haar te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van door haar of haar werknemers van opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke informatie. SeaQuens zal redelijke aanwijzingen van opdrachtgever ter zake in acht nemen.

9.3 Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst, alsmede een jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel anderszins direct of indirect voor zich laten werken.

9.4 De gegevens van opdrachtgever worden door seaQuens geregistreerd en gebruikt om opdrachtgever op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van seaQuens. Indien opdrachtgever niet schriftelijk op de hoogte gehouden wenst te worden kan opdrachtgever dat schriftelijk aan seaQuens melden.

Artikel 10. Beëindiging of wijziging van een overeenkomst
10.1 Dit artikel heeft betrekking op alle overeenkomsten met opdrachtgever. Op open inschrijving opleidingen gelden aanvullend de bepalingen in Artikel 12.

10.2 De vorderingen van seaQuens op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – na het sluiten van de overeenkomst aan seaQuens ter kennis gekomen omstandigheden geven seaQuens goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien seaQuens de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

10.3 In de genoemde gevallen is seaQuens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van seaQuens schadevergoeding te vorderen.

10.4 Aan elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst, met uitzondering van de bepalingen in lid 2 en lid 3, slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.

10.5 Elk van de partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij – al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden. In geval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde producten van rechtswegen.

10.6 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in 10.4 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat seaQuens ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die seaQuens voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11. Aanmelding en bevestiging van Open Inschrijvingen op Opleidingen en Trainingen
11.1 Aanmelding geschiedt schriftelijk of telefonisch.

11.2 SeaQuens verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een schriftelijke bevestiging. De cursist ontvangt ongeveer tien dagen voor aanvang van de opleiding een uitnodiging met nadere gegevens omtrent de opleidingslocatie, aanvangstijdstip en andere specificaties. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt wordt daarvan mededeling gedaan en zal een alternatief worden aangeboden.

11.3 Een opdracht geldt als aanvaard door seaQuens, als opdrachtgever niet binnen veertien dagen na verzending van de schriftelijke bevestiging, uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

11.4 De inschrijving van deelnemers aan trainingen van seaaQuens geschiedt in volgorde van aanmelding.

Artikel 12. Annulering door Opdrachtgever van een Open inschrijving
12.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeengekomen training of opleiding geheel of gedeeltelijk te annuleren. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden. Telefonische annuleringen worden derhalve niet geaccepteerd. De annuleringsdatum is de datum van ontvangst door seaQuens van de schriftelijke annulering. In dit kader wordt uitstel van een training of opleidingen gezien als een annulering gevolgd door een nieuwe boeking, waarbij dit artikel volledig van toepassing is.

12.2 De annuleringskosten bedragen (in % van de overeengekomen prijs): tot 30 werkdagen voor aanvang 0; 30 t/m 15 werkdagen voor aanvang 50; minder dan 15 werkdagen voor aanvang 100.

12.3 Opdrachtgever is gerechtigd een voor een training of opleiding ingeschreven deelnemer te vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de opleiding of training aan seaQuens is gemeld en deze naar het oordeel van seaQuens aan de toelatingscriteria voldoet. Vervanging bij of na het begin van de opleiding of training is niet toegestaan. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden.

12.4 In geval van een opleiding of training met overnachting(en) is de deelnemer in geval van een annulering zelf verantwoordelijk voor de annulering van de overnachting en de annulering op de trainingsaccommodatie. De acceptatie door seaQuens van een tijdige annulering van de opleiding of training ontslaat de deelnemer derhalve niet van de door hem aangegane verplichtingen jegens de trainingsaccommodatie.

12.5 Ingeval cursisten een onderdeel van een training of opleiding hebben gemist, dienen zij het gemiste onderdeel in te halen om een bewijs van deelname van seaQuens te kunnen ontvangen. Bij een training of opleiding welke leidt tot certificering, is het inhalen van gemiste onderdelen bij een andere trainingsgroep niet mogelijk. De kosten die voortvloeien uit het compenseren van de gemiste onderdelen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13. Wijziging dan wel annulering door seaQuens van Opleidingen
13.1 SeaQuens behoudt zicht het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster en/of de cursustijden, accommodatie, trainers te vervangen, leermiddelen, boeken etc. te actualiseren of cursussen te combineren. SeaQuens zal alles in het werk stellen om een opleiding conform de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een opleiding door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal seaQuens al het redelijke in het werk stellen om de opleiding te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde cursusgelden worden gerestitueerd. Voorts behoudt seaQuens zich het recht voor een groepsopleiding wegens gebrek aan inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven deelnemers zullen uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de opleiding van een dergelijke annulering bericht ontvangen.

Artikel 14. Bruikleen door opdrachtgever, genaamd Bruikleennemer
Tenzij anders overeengekomen gelden voor voorwerpen onder beheer, gehuurd of eigendom, van seaQuens, die tijdelijk in bruikleen worden afgestaan aan Bruikleennemer, de navolgende voorwaarden:

Algemeen
14.1 De Bruikleennemer dient het bruikleen op een veilige en verantwoorde wijze te beheren.

14.2 De Bruikleennemer geeft in geval van vaststelling van vermissing of schade aan (enig object behorende tot) het bruikleen hiervan onverwijld kennis aan seaQuens.

14.3 Alle kosten voortvloeiend uit het verstrekken van het bruikleen komen ten laste van de Bruikleennemer. Indien (enig object van) het bruikleen speciale conservering zou vereisen in verband met het aangaan van de Bruikleenovereenkomst, dan zal Bruikleennemer hieraan voorafgaande worden geraadpleegd, aangezien deze kosten eveneens ten laste komen van de Bruikleennemer.

Van het gebruik
14.4 De Bruikleennemer zal zorgdragen voor optimale omgevingscondities.
14.5 Het is niet toegestaan aan (enig object van) het bruikleen veranderingen aan te brengen, zonder hiertoe door seaQuens schriftelijk te zijn gemachtigd. Hieronder wordt mede begrepen iedere verandering ten goede, in geval van schade of achteruitgang.

14.6 Indien seaQuens dit wenst, zal bij het uitpakken van het bruikleen, bij de inrichting en/of het ontmantelen van het bruikleen en bij het wederom inpakken seaQuens betrokken zijn.

14.7 De Bruikleennemer dient op het moment van in ontvangstneming de goederen te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk aan te geven bij seaQuens. Vanaf het moment van ingebruikname vervalt het recht tot reclameren.

Van de aansprakelijkheid
14.8 De Bruikleennemer is aansprakelijk voor vermissing of geheel verloren gaan van, dan wel voor iedere vorm van materiële schade aan (enig object behorend tot) het bruikleen die ontstaat of blijkt te zijn ontstaan tijdens de duur van deze overeenkomst.

14.9 SeaQuens is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, ongeacht wat voor aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door Bruikleennemer van de bruikleengoederen of van eventueel meegeleverde materialen en/of chemicaliën.

14.10 Zodra Bruikleennemer in verzuim is zal alle uit verzuim voortkomende kosten als incasso, bureau en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade experts zijn voor rekening van bruikleennemer.

Van de verzekering
14.11 De bruikleennemer verzekert het bruikleen gedurende de periode van overeenkomst. De kosten van de verzekering van het bruikleen komen voor rekening van de Bruikleennemer.
14.12 Alle kosten voortvloeiend uit het herstel van schade, waarvoor krachtens deze overeenkomst de Bruikleennemer aansprakelijk is, komen ten laste van de Bruikleennemer.

Van het transport
14.13 De kosten van het transport van het bruikleen komen voor rekening van de Bruikleennemer.

14.14 SeaQuens draagt zorg voor het verpakken van het bruikleen. Indien niet anders overeengekomen dient het bruikleen bij terugzending op dezelfde wijze verpakt te worden als op de heenreis.

14.15 De Bruikleennemer draagt alleen zorg voor het transport van het bruikleen, in overleg met SeaQuens.
Van de tussentijdse beëindiging

14.16 SeaQuens is bevoegd tussentijds de bruikleenovereenkomst zonder enige termijn op te zeggen en van de Bruikleennemer de onmiddellijke teruggave van het bruikleen te verlangen indien:
a. de Bruikleennemer het bruikleen verwaarloost, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor dit bestemd is of indien de Bruikleennemer op enigerlei andere wijze in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst, voor zover hiervan niet in de onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken, een en ander ter bepaling door seaQuens;
b. één van de betrokken partijen; seaQuens, Bruikleennemer of verhuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

14.17 In geval van het gestelde in het voorgaande lid zal de Bruikleennemer, na dusdanige vordering door seaQuens, elk object direct teruggeven. Alle kosten hieraan verbonden zullen door de Bruikleennemer worden betaald. In dit geval zal de Bruikleennemer de schade, die voor hem hieruit eventueel voortkomt, niet op seaQuens verhalen.

Van de overmacht
14.18 Onder overmacht inzake bruikleen wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan seaQuens zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 8 of hoger, transportvertragingen, geen of onvolledige aflevering door verhuurders aan seaQuens.

14.19 Tijdens overmacht inzake bruikleen worden de levering en andere verplichtingen opgeschort. Indien levering binnen 24 uur niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd om de huurovereenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige schadevergoeding bestaat of ontstaat.

Van de annulering
14.20 Bruikleennemer is bevoegd de bruikleenovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits de annuleringskosten in acht worden genomen. Bij annulering meer dan 14 dagen tot de oplevering is huurder 25% van de huursom verschuldigd. Bij annulering tussen 5 en 13 dagen tot oplevering is huurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 5 dagen tot oplevering is huurder 70% van de huursom verschuldigd tenzij anders met seaQuens is overeengekomen.

Artikel 15. Gebreken; klachttermijnen
15.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan seaQuens.

15.2 Indien een klacht gegrond is, zal seaQuens de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

15.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal seaQuens slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.

Artikel 16. Honorarium
16.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

16.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

16.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van seaQuens geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

16.4 Alle prijzen luiden, tenzij anders vermeld, in euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

16.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

16.6 Indien seaQuens met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is seaQuens niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. SeaQuens mag prijsstijgingen doorberekenen, indien seaQuens kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen of gehuurde artikelen

Artikel 17. Betaling
17.1 Facturen worden door opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betaald. In geval van trainingen dient de betaling uiterlijk één maand voor de aanvangsdatum te zijn voldaan. Bij inschrijving korter dan één maand voor de aanvangsdatum dient de betaling van het cursusgeld onmiddellijk na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling is ontvangen, is seaQuens gerechtigd de betreffende deelnemer de toegang tot de training te ontzeggen, in welk geval diens verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.

17.2 Door niet te verschijnen op een training, waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, vervalt de financiële verplichting ten opzichte van seaQuens niet. Eventueel door seaQuens te maken incassokosten worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

17.3 In geval van niet of niet tijdige betaling, worden administratiekosten in rekening gebracht ten bedrage van 2,5% van het factuurbedrag met een minimum van € 60. Na het verstrijken van de betalingstermijn zonder dat gehele betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd met een vaste opslag op jaarbasis van 2%. Indien een geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven factuur aan derden ter invordering uit handen wordt gegeven, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten geheel ten laste van opdrachtgever komen.

17.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van seaQuens en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens seaQuens onmiddellijk opeisbaar zijn.

17.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

17.6 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van seaQuens, totdat alle daarvoor overeengekomen bedragen, evenals alle overige bedragen die opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan seaQuens zijn voldaan.

17.7 Verrekening door de wederpartij van een schuld uit deze overeenkomst met een vordering die zij op seaQuens meent te hebben, is uitgesloten.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
Indien seaQuens aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
18.1 De aansprakelijkheid van seaQuens voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

18.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van seaQuens beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.3 In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

18.4 Aansprakelijkheid van seaQuens voor indirecte schade, daaronder inbegrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, is uitgesloten.

18.5 SeaQuens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in druk- en zetwerk.

Artikel 19. Overmacht
19.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen in artikel 14 en daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor seaQuens niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van seaQuens worden daaronder begrepen.

19.2 SeaQuens heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat seaQuens haar verbintenis had moeten nakomen.

19.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van seaQuens opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door seaQuens niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

19.4 Indien seaQuens bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 20. Openbaarmaking
20.1 Opdrachtgever staat seaQuens toe de diensten van seaQuens waarvoor door opdrachtgever is gekozen en de aard daarvan openbaar te maken. Na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever is het seaQuens toegestaan openbaarheid te geven aan de oplossing en kan zij een beschrijving opstellen en openbaar maken van de redenen die opdrachtgever hebben doen besluiten voor de oplossing van seaQuens te kiezen alsmede de hieruit voor opdrachtgever voortvloeiende voordelen.

Artikel 21 Slotbepalingen
21.1 Op de overeenkomsten tussen seaQuens en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

21.2 Deze algemene voorwaarden, die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd, treden in werking op de dag van hun deponering en vervangen alle eventuele voorgaande leveringsvoorwaarden van seaQuens.

seaQuens
Amsterdam, juni 2020